Svensk version

sthlm (Small)

Lag om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

 • SFS-nummer: 1989:14
 • Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
 • Utfärdad: 1989-01-12
 • Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:462

Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser

Inledande bestämmelser

Bestämmelserna i 210, 1321 och 23 §§ tillämpas i förhållande till stater som har tillträtt den i Luxemburg d. 20 maj 1980 dagtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av vård av barn (Europarådskonventionen). Bestämmelserna tillämpas dock ej i förhållande till Danmark, Finland, Island eller Norge i den mån särskilda bestämmelser gäller.

Bestämmelserna i 24 och 1123 §§ tillämpas i förhållande till stater som har tillträtt den i Haag d. 25 okt. 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (Haagkonventionen).

Regeringen får, under förutsättning av ömsesidighet, föreskriva att lagens bestämmelser om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden m.m. eller lagens bestämmelser om överflyttning av barn skall tillämpas även i förhållande till en stat som inte har tillträtt Europarådskonventionen eller Haagkonventionen.

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Lag (2001:397).

Ändrad 1993-07-01: Lag (1993:212) – Läs på slutet av denna sidan!
Ändrad 2001-07-01: Lag (2001:397)

Lagen gäller ej i fråga om barn som har fyllt 16 år.

Med ett avgörande förstås i denna lag en dom eller ett beslut som har meddelats av domstol eller annan myndighet.

Med ett avgörande jämställs ett avtal som har ingåtts vid domstolsförfarande eller som har godkänts av administrativ myndighet.

Regeringen utser en centralmyndighet att här i landet

 • 1. ta emot och förmedla framställningar enligt konventionerna,
 • 2. samarbeta med centralmyndigheterna i övriga stater som har tillträtt någon av konventionerna, samt
 • 3. fullgöra de uppgifter i övrigt som regeringen bestämmer.

/r3/ Erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden m. m. enligt Europarådskonventionen

Har ett avgörande om vårdnaden om barn, om umgänge med barn eller om rätten att ta vård om barn meddelats i en stat som har tillträtt Europaråds- konventionen, gäller avgörandet här i landet. Ett sådant avgörande får också på ansökan verkställas här, om avgörandet kan utgöra grund för verkställighet i den stat där det har meddelats (ursprungsstaten).

Om det, när ett barn fördes bort över en statsgräns, inte fanns något avgörande enligt första stycket som kan utgöra grund för verkställighet, skall varje senare avgörande som har meddelats i en fördragsslutande stat och som innehåller förklaring att bortförandet var olagligt ha samma verkan som ett avgörande enligt första stycket.

Ett avgörande som avses i 5 § får dock inte erkännas eller verkställas här i landet, om

 • 1. detta skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i fråga om familj och barn,
 • 2. avgörandet på grund av ändrade förhållanden uppenbarligen inte längre är förenligt med barnets bästa,
 • 3. barnet vid den tidpunkt då förfarandet för att få till stånd ett sådant avgörande som avses i 5 § inleddes var medborgare eller hade hemvist här utan att ha någon motsvarande anknytning till ursprungsstaten eller var medborgare både i ursprungsstaten och här i landet samt hade hemvist här, eller
 • 4. barnet enligt lagen i den stat där det är medborgare eller har hemvist har rätt att självt bestämma var det skall bo.

Ett avgörande som avses i 5 § får inte heller erkännas eller verkställas här i landet, om avgörandet är oförenligt med ett avgörande som har meddelats här i ett rättsligt förfarande som har påbörjats innan erkännande eller verkställighet begärdes och det är i överensstämmelse med barnets bästa att erkännande eller verkställighet vägras.

Med ett avgörande som har meddelats här i landet jämställs ett avgörande som har meddelats i en tredje stat och som kan utgöra grund för verkställighet här.

Har ett avgörande som avses i 5 § meddelats i svarandens utevaro, får det erkännas och verkställas här i landet endast om

 

 • 1. svaranden har delgetts stämning eller motsvarande handling inom tillräcklig tid för att avge svaromål eller inte har kunnat delges en sådan handling därför att svaranden döljer för motparten var han uppehåller sig, och
 • 2. den myndighet som meddelade avgörandet grundade sin behörighet på svarandens hemvist, på föräldrarnas senaste gemensamma hemvist i fall då någon av dem fortfarande hade sitt hemvist där eller på barnets hemvist. Ett ärende om erkännande eller verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § får förklaras vilande, om
  • 1. avgörandet har överklagats genom ett ordinärt rättsmedel,
  • 2. frågan om vårdnaden, umgänget eller rätten att ta vård om barnet prövas här i landet i ett rättsligt förfarande som har påbörjats innan det motsvarande förfarandet inleddes i ursprungsstaten, eller
  • 3. frågan om erkännande eller verkställighet av något annat avgörande om vårdnaden, umgänget eller rätten att ta vård om barnet samtidigt prövas i ett annat ärende. Lag (2006:462).

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  10§

  I samband med ett förordnande om verkställighet av ett avgörande om umgänge som avses i 5 § kan föreskrifter meddelas om villkor eller tidpunkt för umgänget.

  Överflyttning av barn enligt Haagkonventionen

  11§

  Barn som olovligen har förts hit till landet eller som olovligen hålls kvar här skall på ansökan överflyttas till den från vilken barnet undanhålls, om barnet omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet hade hemvist i en stat som har tillträtt Haagkonventionen.

  Ett bortförande eller kvarhållande är olovligt, om bortförandet eller kvarhållandet strider mot den rätt att ta vård om barnet som dess vårdnadshavare eller någon annan har i den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet och denna rätt också utövades vid den tidpunkt då barnet bortfördes eller kvarhölls eller skulle ha utövats vid denna tidpunkt om inte bortförandet eller kvarhållandet hade ägt rum.

  RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen…
  RÅ 2001 ref. 53: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om…
  RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en…
  RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål…

  12§

  Överflyttning av barn enligt 11 § får dock vägras, om

  • 1. det när ansökan om överflyttning gjordes har förflutit minst ett år från det olovliga bortförandet eller kvarhållandet och barnet har funnit sig till rätta i sin nya miljö,
  • 2. det finns en allvarlig risk för att överflyttningen skadar barnets kroppsliga eller själsliga hälsa eller i övrigt försätter barnet i en situation som inte är godtagbar,
  • 3. barnet självt motsätter sig överflyttningen och barnet har nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, eller
  • 4. det inte är förenligt med grundläggande principer här i landet om skyddet för mänskliga fri- och rättigheter att besluta om överflyttning.

  RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen…
  RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en…
  RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål…

  Förfarandet

  13§

  Ansökan om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § görs hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist. Om en annan tingsrätt handlägger ett mål mellan samma parter om vårdnaden, boendet eller umgänget, får verkställighet också sökas hos den tingsrätten. Om det inte finns någon annan behörig domstol, tas frågan om verkställighet upp av Stockholms tingsrätt. Ansökan om överflyttning av barn enligt 11 § görs hos Stockholms tingsrätt. Lag (2006:462).

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  14§

  Till ansökan om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § skall fogas bestyrkt kopia av avgörandet samt, om det framgår att avgörandet har meddelats i svarandens utevaro, en handling som visar huruvida denne har delgetts stämning eller motsvarande handling. Sökanden skall även ge in en handling som visar att avgörandet kan utgöra grund för verkställighet i ursprungsstaten samt lämna uppgift om var barnet kan antas befinna sig här i landet och förslag till hur vården av barnet skall återställas.

  I ett ärende om överflyttning av barn enligt 11 § skall sökanden, om rätten begär det, visa upp ett sådant avgörande av någon myndighet i den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet som utvisar att bortförandet eller kvarhållandet var olovligt. Detta gäller dock endast om ett sådant avgörande kan erhållas i den staten. Lag (2006:462).

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  15§

  Ett ärende om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § skall handläggas skyndsamt.

  Också ett ärende om överflyttning av barn enligt 11 § skall handläggas skyndsamt. Har ett sådant ärende inte avgjorts inom sex veckor från det att ansökan gjordes om överflyttningen, är rätten på sökandens begäran skyldig att redogöra för orsaken till dröjsmålet. Lag (2006:462).

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  16§

  Innan rätten beslutar om verkställighet eller överflyttning får den uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt skall fullgöra vad som åligger honom eller henne. Ett sådant uppdrag får även lämnas åt någon annan lämplig person. Uppdrag får lämnas endast om det kan antas att detta kommer att leda till att barnet överlämnas utan att ärendets behandling onödigt fördröjs.

  Den som har fått ett uppdrag enligt första stycket skall inom den tid som rätten bestämmer lämna en redogörelse för de åtgärder som har vidtagits och vad som i övrigt har kommit fram. Tiden får inte sättas längre än två veckor. Om det finns synnerliga skäl, får rätten dock bestämma en längre tid eller förlänga en redan bestämd tid. Lag (2006:462).

  Tillagd 1993-07-01: Lag (1993:212) – Läs mer nederst på sidan!

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  17§

  Innan rätten avgör ett ärende om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 § skall rätten inhämta barnets mening, om det inte är omöjligt med hänsyn särskilt till barnets ålder och mognad. Lag (2006:462).

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  18§

  Beslutar rätten om verkställighet eller överflyttning, får den även utan yrkande förelägga vite, om detta kan antas komma att leda till att barnet överlämnas utan onödigt dröjsmål, eller besluta att barnet skall hämtas genom polismyndighetens försorg. Rätten kan i samband med beslutet lämna uppdrag enligt 16 §.

  Är det fråga om en dom eller ett beslut om umgänge, får dock rätten besluta om hämtning av barnet endast om det finns särskilda skäl att anta att verkställighet annars inte kan ske.

  Frågor om utdömande av förelagt vite prövas av rätten på ansökan av den part som har begärt verkställigheten eller överflyttningen. Lag (2006:462).

  Ändrad 1990-07-01: Lag (1990:60) – Läs mer nederst på sidan!

  Tillagd 1993-07-01: Lag (1993:212) – Läs mer nederst på sidan!

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en…

  19§

  Om det i ett ärende enligt denna lag finns risk för att barnet förs ur landet eller att verkställigheten eller överflyttningen på annat sätt försvåras, kan rätten omedelbart besluta att barnet skall tas om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt. Rätten kan därvid besluta om villkor eller tidpunkt för umgänge med barnet.

  För att underlätta att barnet överflyttas kan rätten i samband med en dom eller ett beslut om verkställighet eller överflyttning besluta att barnet tillfälligt skall tas om hand av socialnämnden eller på annat lämpligt sätt.

  Rätten får besluta att omhändertagandet skall verkställas genom polismyndighetens försorg. Lag (2006:462).

  Tillagd 1993-07-01: Lag (1993:212) – Läs mer nederst på sidan!

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  20§

  Har talan enligt denna lag inte väckts eller kan ett beslut enligt 19 § första stycket inte avvaktas, får polismyndigheten genast omhänderta barnet eller vidta andra omedelbara åtgärder som kan ske utan skada för barnet. Åtgärden skall genast anmälas till rätten, som utan dröjsmål prövar om den skall bestå. Lag (2006:462).

  Tillagd 1993-07-01: Lag (1993:212) – Läs mer nedan!

  Ändrad 2002-01-01: Lag (2001:465)

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  21§

  Beträffande förfarandet i övrigt i ärende om verkställighet av ett avgörande som avses i 5 § eller om överflyttning av barn enligt 11 § tillämpas 21 kap. 9 och 11-16 §§ föräldrabalken. Vad som föreskrivs i 21 kap. 13 § föräldrabalken om kostnader för utförande av uppdrag skall gälla i fråga om uppdrag enligt 16 § första stycket andra meningen. Lag (2006:462).

  Ändrad 1993-07-01: Lag (1993:212) – Läs mer nedan!

  Ändrad 2006-07-01: Lag (2006:462)

  RÅ 1995 ref. 99: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen…
  RÅ 1996 ref. 52: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 och 12 §§ lagen…
  RÅ 2001 ref. 53: Förutsättningar för överflyttning av barn enligt 11 § lagen (1989:14) om…
  RÅ 2002 ref. 1: Vid prövning av fråga om överflyttning enligt Haagkonventionen av en…
  RÅ 2002 ref. 69: Socialnämnd har ålagts att ersätta motparts rättegångskostnader i ett mål…

  Övriga bestämmelser

  22§

  Om det i ett mål om vårdnad om barn eller i ett mål om vård av barn enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga framkommer att ansökan har gjorts om överflyttning av barnet enligt 11 § första stycket, får rätten inte besluta i frågan om vårdnaden eller vården förrän denna ansökan har prövats.

  Får rätten i ett mål som avses i första stycket underrättelse av central- myndigheten om att ett barn, på sätt som sägs i 11 § andra stycket, olovligen har förts hit till landet eller olovligen hålls kvar här utan att ansökan har gjorts om överflyttning av barnet enligt 11 § första stycket, får rätten inte besluta i frågan om vårdnaden eller vården förrän det har förflutit en rimlig tid för att göra en sådan ansökan. Lag (1993:212).

  23§

  Om någon egenmäktigt har fört ett barn, som har hemvist här i landet, utomlands eller egenmäktigt håller det kvar i ett annat land, kan tingsrätten på talan av barnets vårdnadshavare förklara att det egenmäktiga beteendet är olagligt.

  Har föräldrar, adoptivföräldrar eller särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt vårdnaden om barnet och har en av dem utan beaktansvärt skäl egenmäktigt fört barnet utomlands eller håller en av dem utan beaktansvärt skäl egenmäktigt kvar barnet i ett annat land, kan tingsrätten på talan av den andre förklara att det egenmäktiga beteendet är olagligt.

  Mål enligt denna paragraf tas upp av Stockholms tingsrätt, om det inte finns någon annan behörig domstol.

  Om den som talan förs mot vistas på okänd ort eller annars inte kan nås med delgivning, får mål enligt denna paragraf avgöras även om han eller hon inte har delgetts stämning eller andra handlingar i målet.

  Tingsrättens avgörande får överklagas till hovrätten. Hovrättens avgörande får inte överklagas. Lag (1994:1447).

  Ändrad 1995-07-01: Lag (1994:1447) – Läs mer nedan!

  Ändringar och övergångsbestämmelser

  • SFS-nummer: 1989:14
  • Ansvarig myndighet: Justitiedepartementet L2
  • I kraft: 1989-06-01 överg.best.
  • Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19

  Övergångsbestämmelser

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Bestämmelserna om erkännande och verkställighet av vårdnadsavgöranden m. m. och bestämmelserna om överflyttning av barn får sättas i kraft vid olika tidpunkter.

  Bestämmelserna i 11 § gäller endast i fråga om sådana olovliga bortföranden eller kvarhållanden som har skett efter det att lagen började tillämpas i förhållande till den stat där barnet hade sitt hemvist omedelbart före bortförandet eller kvarhållandet.

  Ändring:

  Rubrik: Förordning (1989:172) om I kraftträdande av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnandsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

  • SFS-nummer: 1989:172
  • Omfattning: I krafttr.
  • I kraft: 1989-06-01 överg.best.

  Övergångsbestämmelser

  Regeringen föreskriver att lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m. m. och om överflyttning av barn skall träda i kraft

  1. den 1 juni 1989 i de delar som skall tillämpas i förhållande till stater som har tillträtt den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn samt

  2. den 1 juli 1989 i övriga delar.

  Ändring:

  • Rubrik: Lag (1990:60) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
  • SFS-nummer: 1990:60
  • Omfattning: ändr. 18 §
  • I kraft: 1990-07-01 överg.best.
  • Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112

  Övergångsbestämmelser

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om vård av barn enligt lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

  Ändring:

  • Rubrik: Lag (1993:212) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
  • SFS-nummer: 1993:212
  • Omfattning: ändr. 1 §, den nya 21 § nya 16, 18, 19, 20 §§
  • I kraft: 1993-07-01
  • Förarbeten: Prop. 1992/93:139, bet. 1992/93:LU22, rskr. 1992/93:259

  Ändring:

  • Rubrik: Lag (1994:1447) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
  • SFS-nummer: 1994:1447
  • Omfattning: ändr. 23 §
  • I kraft: 1995-07-01 överg.best.
  • Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29

  Övergångsbestämmelser

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

  2. Den som före I kraftträdandet har förordnats som förmyndare för en omyndig skall, om vårdnad ingår i uppdraget, anses som särskilt förordnad vårdnadshavare vid tillämpning av bestämmelsen i dess nya lydelse.

  Ändring:

  Officiell PDF-version

  • Rubrik: Lag (2001:397) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
  • SFS-nummer: 2001:397
  • Omfattning: ändr. 1 §
  • I kraft: 2001-07-01
  • Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217

  Ändring:

  Officiell PDF-version

  • Rubrik: Lag (2001:465) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
  • SFS-nummer: 2001:465
  • Omfattning: ändr. 20 §
  • I kraft: 2002-01-01
  • Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259

  Ändring:

  Officiell PDF-version

  • Rubrik: Lag (2006:462) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
  • SFS-nummer: 2006:462
  • Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§
  • I kraft: 2006-07-01 överg.best.
  • Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309

  Övergångsbestämmelser

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

  2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om mål om verkställighet eller överflyttning som vid I kraftträdandet är anhängigt vid domstol. Därvid tilllämpas 21 kap. föräldrabalken i den lydelse kapitlet hade vid utgången av juni 2006.